ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED. FIX PAY CASE OF GUJARAT NEW DATE IN SUPREME COURT. New Date is 06/12/2016

FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED


FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED.
FIX PAY CASE OF GUJARAT
NEW DATE IN SUPREME COURT.
New Date is 06/12/2016

0 comments:

·           ·         યુવાનોના પ્રશ્નો બાબતે ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે જન અધિકાર મંચ દ્વારા યોજાશે સંમેલન. ·  ...

જાણો જન અધિકાર મંચ ક્યાં ક્યાં વિસ્તારોમાં યોજાશે સંમેલન

·         
  • ·       યુવાનોના પ્રશ્નો બાબતે ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે જન અધિકાર મંચ દ્વારા યોજાશે સંમેલન.
  • ·         યુવાનો અને જનતાના જાગૃતતા લાવવા “ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા “ તમામ જીલ્લામાં ભ્રમણ કરશે.
  • ·         ગાંધીનગર ખાતે યુવાનો અને મહિલાઓના પ્રશ્નોને લઈને ૧ જાન્યુઆરીના રોજ યોજાશે વિશાળ “ જન આક્રોશ મહાસંમેલન ”.

       ફિક્સ પગાર પ્રથા, યુવા બેરોજગારી, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા, આઉટસોશિંગ, આશા અને આંગણવાડી બહેનોનું શોષણ, માનદવેતન પ્રથા, રોજમદાર પ્રથા, ફાર્માસિસ્ટોનું શોષણ તેમજ ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી અને શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ જેવા યુવાનો, મહિલાઓ અને જનતાના અનેક પ્રશ્નો માટે લડતા જન અધિકાર મંચના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રવીણ રામ દ્વારા ગુજરાતના યુવાનો અને મહિલામાં જાગૃતતા લાવવા “ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા “ ની શરૂઆત કરી છે. આ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા ગુજરાતના તમામ જીલ્લામાં ભ્રમણ કરશે અને તે જીલ્લામાં મીટીંગનું આયોજન કરી જનતાને જાગૃત કરશે તેમજ સરકાર દ્વારા આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવામાં નહી આવે તો સરકારને રાજકીય જવાબ આપવા ૨૦૧૭ ની વિધાનસભાની ચુંટણીમાં સરકાર વિરુદ્ધ વોટીંગ કરવા માટેના સંકલ્પ પત્રો જનતા પાસે ભરાવશે.
         આ યાત્રાની શરૂઆત ૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ ભાવનગર થી થઈ હતી. ત્યારબાદ ૨૦ તારીખે ૫ વાગ્યે અમરેલી પહોચી મીટીંગનું આયોજન  કરશે ત્યારબાદ ૨૧ તારીખના રોજ જુનાગઢ અને ૨૩ તારીખના રોજ દ્વારકા અને જામનગરનું ભ્રમણ કરી જનતાને જાગૃત કરશે અને ત્યારબાદ ૨૭ તારીખ અને રવિવારના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે ૨ થી ૬ વાગ્યા સુધી સંમેલનનું આયોજન થશે આ સંમેલનમાં યુવાનો, મહિલા અને જનતા વિશાળ સંખ્યામાં જોડાશે.
       અને ત્યારબાદ આ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા સમગ્ર ગુજરાતનું ભ્રમણ કરી ૧/૧/૨૦૧૭ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે પહોચી એક વિશાળ “ જન આક્રોશ મહાસંમેલન “ નું આયોજન કરશે આ મહાસંમેલનમાં લાખોની સંખ્યામાં યુવાનો, મહિલાઓ અને જનતા જોડાશે એવું લડતના કન્વીનર પ્રવીણ રામ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું.

0 comments:

·           ·         યુવાનોના પ્રશ્નો બાબતે ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે જન અધિકાર મંચ દ્વારા યોજાશે સંમેલન. ·  ...

જાણો જન અધિકાર મંચ ક્યાં ક્યાં વિસ્તારોમાં યોજાશે સંમેલન

·         
  • ·       યુવાનોના પ્રશ્નો બાબતે ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે જન અધિકાર મંચ દ્વારા યોજાશે સંમેલન.
  • ·         યુવાનો અને જનતાના જાગૃતતા લાવવા “ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા “ તમામ જીલ્લામાં ભ્રમણ કરશે.
  • ·         ગાંધીનગર ખાતે યુવાનો અને મહિલાઓના પ્રશ્નોને લઈને ૧ જાન્યુઆરીના રોજ યોજાશે વિશાળ “ જન આક્રોશ મહાસંમેલન ”.

       ફિક્સ પગાર પ્રથા, યુવા બેરોજગારી, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા, આઉટસોશિંગ, આશા અને આંગણવાડી બહેનોનું શોષણ, માનદવેતન પ્રથા, રોજમદાર પ્રથા, ફાર્માસિસ્ટોનું શોષણ તેમજ ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી અને શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ જેવા યુવાનો, મહિલાઓ અને જનતાના અનેક પ્રશ્નો માટે લડતા જન અધિકાર મંચના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રવીણ રામ દ્વારા ગુજરાતના યુવાનો અને મહિલામાં જાગૃતતા લાવવા “ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા “ ની શરૂઆત કરી છે. આ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા ગુજરાતના તમામ જીલ્લામાં ભ્રમણ કરશે અને તે જીલ્લામાં મીટીંગનું આયોજન કરી જનતાને જાગૃત કરશે તેમજ સરકાર દ્વારા આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવામાં નહી આવે તો સરકારને રાજકીય જવાબ આપવા ૨૦૧૭ ની વિધાનસભાની ચુંટણીમાં સરકાર વિરુદ્ધ વોટીંગ કરવા માટેના સંકલ્પ પત્રો જનતા પાસે ભરાવશે.
         આ યાત્રાની શરૂઆત ૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ ભાવનગર થી થઈ હતી. ત્યારબાદ ૨૦ તારીખે ૫ વાગ્યે અમરેલી પહોચી મીટીંગનું આયોજન  કરશે ત્યારબાદ ૨૧ તારીખના રોજ જુનાગઢ અને ૨૩ તારીખના રોજ દ્વારકા અને જામનગરનું ભ્રમણ કરી જનતાને જાગૃત કરશે અને ત્યારબાદ ૨૭ તારીખ અને રવિવારના રોજ રાજકોટ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે ૨ થી ૬ વાગ્યા સુધી સંમેલનનું આયોજન થશે આ સંમેલનમાં યુવાનો, મહિલા અને જનતા વિશાળ સંખ્યામાં જોડાશે.
       અને ત્યારબાદ આ જન અધિકાર ગૌરવ યાત્રા સમગ્ર ગુજરાતનું ભ્રમણ કરી ૧/૧/૨૦૧૭ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે પહોચી એક વિશાળ “ જન આક્રોશ મહાસંમેલન “ નું આયોજન કરશે આ મહાસંમેલનમાં લાખોની સંખ્યામાં યુવાનો, મહિલાઓ અને જનતા જોડાશે એવું લડતના કન્વીનર પ્રવીણ રામ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું.

0 comments:

યુવા અને મહિલા વિરોધી ધારાસભ્યોનાં 1 જાન્યુઆરી નાં રોજ જન અધિકાર મંચ જાહેર કરશે

0 comments:

જન અધિકાર મંચ દ્વારા ૧૨ નવેમ્બરના રોજ ગુજરાતના ૧૮૨ ધારાસભ્યોને યુવાઓના પ્રશ્નો બાબતે આવેદન આપવામાં આવશે.  આવેદન માટે નીચે ક્લિક કરી આવેદ...

જન અધિકાર મંચ અને યુવાનો દ્વારા ૧૨ નવેમ્બરના રોજ ગુજરાતના તમામ ધારાસભ્યોને આવેદન આપવામાં આવશે આવેદન માટે લીંક ખોલો.

જન અધિકાર મંચ દ્વારા ૧૨ નવેમ્બરના રોજ ગુજરાતના ૧૮૨ ધારાસભ્યોને યુવાઓના પ્રશ્નો બાબતે આવેદન આપવામાં આવશે. 
આવેદન માટે નીચે ક્લિક કરી આવેદન ડાઉનલોડ કરી પ્રિન્ટ કાઢી તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્ય ને આવેદન આપવું.


આવેદનમાં તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્યનું નામ લખી નીચે વિસ્તારનું નામ લખી આવેદન આપવું.
આવેદન આપ્યા ના ફોટા મો.7698080680 વોટ્સઅપ નંબર પર મોકલી આપવા.

0 comments:

                   બેરોજગાર યુવાનો, કર્મચારીઓ જનતા ના સ્વાસ્થ્ય માટે જન અધિકાર મંચ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.  

અલ્પેશભાઈ ઠાકોર દ્વારા ચાલતા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.


         
         બેરોજગાર યુવાનો, કર્મચારીઓ જનતા ના સ્વાસ્થ્ય માટે જન અધિકાર મંચ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.  

0 comments:

JDU ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ઝગડિયા,ભરૂચ ના ધારાસભ્યશ્રી છોટુભાઈ વસાવા દ્વારા જન અધિકાર મંચ ની યુવાઓ માટે ચાલતી લડતને આપ્યું સમર્થન.


0 comments:

                                        ૧૨ નવેમ્બરના રોજ સમગ્ર ગુજરાતના ૧૮૨  ધારાસભ્યોને જન અધિકાર મંચના નેજા હેઠળ યુવાનોના પ્રશ્નો બ...

                                 

     ૧૨ નવેમ્બરના રોજ સમગ્ર ગુજરાતના ૧૮૨  ધારાસભ્યોને જન અધિકાર મંચના નેજા હેઠળ યુવાનોના પ્રશ્નો બાબતે અપાશે આવેદન.

·         વિધાનસભાની ચુંટણી પહેલા યુવા વિરોધી ધારાસભ્યોનું લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.-પ્રવીણ રામ

            ૨૦૧૭ની વિધાનસભાની ચુંટણીના પડઘમ વાગવા લાગ્યા છે ત્યારે યુવાનો દ્વારા પોતાના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ૧૨ નવેમ્બરના રોજ એક જ દિવસે સમગ્ર ગુજરાતમાં  તમામ ધારાસભ્યોને જન અધિકાર મંચના નેજા હેઠળ આવેદન આપવામાં આવશે.
            વિધાનસભાની ચુંટણી ખુબજ નજીક છે ત્યારે આવા સમયે ફિક્સપગાર,યુવા બેરોજગારી,કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા,આઉટસોસિંગ,માનદવેતન,લઘુતમ વેતન,આશાવર્કર અને આંગણવાડી મહિલાઓનું શોષણ,ભ્રષ્ટાચાર,મોંઘવારી તેમજ શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ  જેવા અનેક યુવાનો અને જનતાના પ્રશ્નોને લઈને તમામ ધારાસભ્યોને  આવેદન આપવામાં આવશે.ત્યારે સત્તાધારી પક્ષના ધારાસભ્યોએ પોતાના મત વિસ્તારની વોટ બેન્કને બચાવવા માટે યુવાનોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ બાબતે સરકાર સુધી ચક્રો ગતિમાન કરવા પડશે.જયારે વિપક્ષના ધારાસભ્યો આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ નવી વોટબેંક ઉભી કરવા ચક્રો ગતિમાન કરશે.ત્યારે આ વોટબેંક ની રાજકીય ખેચતાણ વચ્ચે યુવાનોના કેટલાક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે છે એતો હવે સમય જ બતાવશે.
            યુવાનો અને જનતા માટે લડતા જન અધિકાર મંચના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રવીણ રામ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જે ધારાસભ્યો યુવાનોના આ તમામ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પ્રયત્નો નહી કરે તેવા તમામ ધારાસભ્યોનું લીસ્ટ વિધાનસભાની ચુંટણીઓ પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. તેમજ ૨૦૧૭ ની વિધાનસભાની ચુંટણીમાં એમના જ મત વિસ્તારના યુવાનો અને જનતા  આવા યુવા વિરોધી ધારાસભ્યોની વિરુધમાં મતદાન કરી જડબાતોડ જવાબ આપશે.તેમજ જે ધારાસભ્યો યુવાનોના આ તમામ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પ્રયત્નો કરી પરિણામ લાવવામાં સહભાગી બનશે એવા તમામ ધારાસભ્યોનું લીસ્ટ પણ બહાર પડી ૨૦૧૭ ની વિધાનસભાની ચુંટણીમાં આવા ધારાસભ્યોને ફરીથી પ્રતિનિધિત્વ આપવા ગુજરાતના તમામ યુવાનો સહયોગી બનશે.
           આ તમામ યુવાનોના પ્રશ્નોને લઈને ૧ જાન્યુઆરીના રોજ અમદાવાદ ખાતે જન આક્રોશ મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવશે જેમાં લાખોની સંખ્યામાં યુવાનો,કર્મચારીઓ અને જનતા જોડાશે તેમજ આ મહાસંમેલનમાં જ યુવા વિરોધી ધારાસભ્યોનું લીસ્ટ જનતા અને મીડિયા સમક્ષ રજુ કરવામાં આવશે તેવું પ્રવીણ રામ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું.

         ધારાસભ્યો ને આવેદન આપ્યા બાદ આગામી દિવસોમાં ગુજરાત ની તમામ મુખ્ય રાજકીય પાર્ટીને પણ યુવાનોના આ પ્રશ્નો બાબતે આવેદન આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ પ્રશ્નો નું નિરાકરણ બાબતે ની પાર્ટી ની વિચારધારા ને પણ મીડિયા અને જનતા સમક્ષ મુકવામાં આવશે એવું યુવા અગ્રણી પ્રવીણ રામ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું.

0 comments: