ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

                   બેરોજગાર યુવાનો, કર્મચારીઓ જનતા ના સ્વાસ્થ્ય માટે જન અધિકાર મંચ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.  

અલ્પેશભાઈ ઠાકોર દ્વારા ચાલતા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.


         
         બેરોજગાર યુવાનો, કર્મચારીઓ જનતા ના સ્વાસ્થ્ય માટે જન અધિકાર મંચ દ્વારા વ્યસન મુક્તિ અભિયાનને સમર્થન.  

0 comments: