ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED. FIX PAY CASE OF GUJARAT NEW DATE IN SUPREME COURT. New Date is 06/12/2016

FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED


FIX PAY CASE IN SUPREME COURT NEW DATE DECLARED.
FIX PAY CASE OF GUJARAT
NEW DATE IN SUPREME COURT.
New Date is 06/12/2016

0 comments: