ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

कर्मचारीना प्रश्नो साभणया बाद आज रोज जन अधिकार मंच ना प्रवीण राम द्वारा मुख्य प्रश्नो सरकार समक्ष मुकाया.....

0 comments: