ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

    Click to View Membership Form નીચે ક્લિક કરી  જન અધિકાર મંચ સભ્યપદ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો.

જન અધિકાર મંચમાં જોડાવા માટેનુ સભ્યપદ ફોર્મ
   Click to View Membership Form
નીચે ક્લિક કરી  જન અધિકાર મંચ સભ્યપદ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો.

2 comments: