ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

જંગલ ખાતાના ત્રાસની સામે ખેડૂતોનો વિજય થતા પ્રવીણ રામ ની ખેડૂતો માટેની લડતમાં સફળતાની શરૂવાત..હવે ટુક સમયમાં જ સમગ્ર રાજ્ય ના ખેડૂતો મ...

જંગલ ખાતાના ત્રાસની સામે ખેડૂતોનો વિજય થતા પ્રવીણ રામ ની ખેડૂતો માટેની લડતમાં સફળતાની શરૂવાત

  • જંગલ ખાતાના ત્રાસની સામે ખેડૂતોનો વિજય થતા પ્રવીણ રામ ની ખેડૂતો માટેની લડતમાં સફળતાની શરૂવાત..હવે ટુક સમયમાં જ સમગ્ર રાજ્ય ના ખેડૂતો માટે લડતની શરૂવાત થશે.
  • ખેડૂતોને ખોટી રીતે હેરાન કરતા અધિકારીઓ સામે લડત ચલાવી કરાયા સસ્પેન્ડ... હવે ટુક સમય માં જ સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતો માટે થશે લડતની શરૂવાત.

 જન વેદના રેલીમાં વન વિભાગના અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા પ્રવીણ રામનો
ઓડીયો સાંભળવા માટે ક્લિક કરો.

0 comments: