ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

અતિ ભારે થયેલા વરસાદ અને પુરના કારણે ધોવાણથી થયેલ નુકશાન અંગેની સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ માટે ક્લિક કરો.   ⇨  અતીવૃસ્તીમાં થયેલ ધોવાણ મ...

અતિ ભારે થયેલા વરસાદ અને પુરના કારણે ધોવાણથી થયેલ નુકશાન અંગેની સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ.


અતિ ભારે થયેલા વરસાદ અને પુરના કારણે ધોવાણથી થયેલ નુકશાન અંગેની સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ માટે ક્લિક કરો.   ⇨ અતીવૃસ્તીમાં થયેલ ધોવાણ માટેની સહાયનું ફોર્મ

2 comments: